دانستنی های جالب در مورد تجهیزات و وسایل مورد نیاز یک مهندس در کارگاه

# تجهیزات و وسایل مورد نیاز یک مهندس در کارگاه :
 
1-گونیا ی فلزی جهت اکس کردن صفحه ستون ها و بررسی هم باد بودن(در یک راستا بودن) دو ستون مجاور و نزدیک هم(مثل موقعیت دو ستون در یک درز).
2-ریسمان:جهت بررسی شاغولی قائم

بیشتر بخوانید
دانستنی های جالب در مورد تجهیزاتی که از طریق BMS قابل کنترل هستند

# تجهیزاتی که از طریق BMS قابل کنترل هستند:
 
 
1- روشنایی
با استفاده از سیستم BMS می توان روشنایی بخش های مختلف ساختمان را هوشمند نمود . کنترل روشنایی شامل روشن و خاموش نمودن خودکارآنها، تنظیم سطح نور، کاهش یا افزایش و همچنین

بیشتر بخوانید