دانستنی های جالب در مورد روش تعمیر ترک ها

# روش تعمیر ترک ها :
 
 
همانطور که گفتیم، بر اثر نشست، ترکهایی به وجود می آید که برخی از آنها مویین و ریز هسنتد. با خالی کردن اطراف آنها و با ” کشته کشی ” و کشیدن پنبه آب روی سطوح ترکهای

بیشتر بخوانید