دانستنی های جالب در مورد توصیه ها و الزامات آیین نامه ای برای قطع بتن

# توصیه ها و الزامات آیین نامه ای برای قطع بتن :
 
 
۱- قطع بتن پی باید در جایی باشد که مقدار تنش خیلی کم و یا حداقل باشد.
۲- قطع بتن در پی های نواری یا گسترده (رادیه) بایستی در یک سوم

بیشتر بخوانید