معرفی رشته معماری

مهندسی معماری رشته ایست که علوم هنری و فنی را با هم تلفیق میکند .و در واقع دو جنبه ی هنر و فن در کنار هم این رشته را شکل میدهند.
دروس علمی و فنی در این رشته در کنار دروس هنری مانند طراحی

بیشتر بخوانید