دانستنی های جالب در مورد نکات اجرایی سنگ نما

# نکات اجرایی سنگ نما
 
 
در پی حوادث متعدد سقوط سنگ نما و خسارات جانی که بر جای می گذارد، ذکر نکاتی چند در مورد اجرای صحیح سنگ نما ضروری می نماید.
سنگ یک موجود زنده است و حیات دارد و در گرما

بیشتر بخوانید