دانستنی های جالب در مورد تجهیزات و وسایل مورد نیاز یک مهندس در کارگاه

# تجهیزات و وسایل مورد نیاز یک مهندس در کارگاه :
 
1-گونیا ی فلزی جهت اکس کردن صفحه ستون ها و بررسی هم باد بودن(در یک راستا بودن) دو ستون مجاور و نزدیک هم(مثل موقعیت دو ستون در یک درز).
2-ریسمان:جهت بررسی شاغولی قائم

بیشتر بخوانید